Beleidsverklaring

B
Beleidsverklaring

Directieverklaring Inzake KAM-systeem Spirit Hospitality Services

Focus en toepassingsgebied van de activiteiten
De directie van Spirit Hospitality Services verklaart hierbij, dat zij een managementsysteem heeft geïntegreerd binnen de totale bedrijfsorganisatie.  Spirit Hospitality Services houdt zich bezig met het aanbieden van receptiediensten en de inzet van hospitality personeel op evenementen. In de markt wil zij bekend staan als de dienstverlener die met name kwaliteit als belangrijkste pijler handhaaft. Spirit Hospitality Services ontwikkelt geen nieuwe producten met als resultaat dat norm eis 8.3 van ISO 9001:2015 wordt uitgesloten in dit managementsysteem. Ook norm eis 7.1.5. van ISO 9001:2015 is uitgesloten gezien Spirit geen middelen voor het monitoren en meten gebruikt.
Dit managementsysteem voldoet tenminste aan de geldende wet & –regelgeving, klanteisen en wensen van de belangrijkste stakeholders. Alsmede aan de continue verbeter-eisen die de ISO 9001:2015, stelt aan het managementsystemen.

Bij het beschrijven van de organisatie en het inzichtelijk maken van het bedrijfsproces is beoordeeld of er voldoende beheersmaatregelen  en middelen (opleiding/ materieel/ infrastructuur) beschikbaar zijn. Daar waar dat niet voldoende bleek, is het systeem aangescherpt. Tijdens de periodieke reviews wordt beoordeeld of het systeem nog adequaat is, en eventuele wijzigingen hierop aangegeven. In het beheer van de daaruit volgende maatregelen wordt voorzien door middel van de actielijst (B-650a.)
 
Klantwensen
Binnen ons bedrijfsproces staat de wens van de klant centraal i.c.m. met het continue verhogen van de klanttevredenheid. Deze zorgt er namelijk voor dat onze continuïteit gewaarborgd blijft.  De formulering van deze wens is tot stand gekomen door de analyse van de klantcontacten. Deze wens is vertaald in een dienstenpakket welke door onze organisatie wordt geleverd. In het kwaliteitshandboek staat beschreven hoe onze organisatie er voor zorgt dat we hier aan blijven voldoen.
Jaarlijks zullen de ervaringen en inzichten omtrent de klantwensen en andere relevante stakeholders worden geactualiseerd in een overleg voorafgaand aan de beoordeling van het managementsysteem.

Kwaliteitsmanagementsysteem
Dit handboek bevat de beschrijving van onze processen, waarbij de ISO 9001:2015 norm als uitgangspunt is genomen. De gehele directie stelt zich verantwoordelijk voor de correcte naleving van het systeem en dat het voldoet aan de wet- en regelgeving. De KAM-coördinator is belast met het beheer van het managementsysteem. Hij heeft zich ervan overtuigd dat alle leidinggevende de doelen van het managementsysteem hebben begrepen en dat zij in staat zijn de benodigde voorschriften uit te (laten) voeren. Aan alle medewerkers is opgedragen te voldoen aan wat in het kwaliteitsmanagementsysteem is voorgeschreven. De directie zal volgens een vaste planning de implementatie en werking van het systeem (zoals procedures en werkvoorschriften) beoordelen. 
 
Noodzakelijke middelen ter beschikking stellen
Bij het beschrijven van de organisatie en het inzichtelijk maken van het bedrijfsproces is beoordeeld of er voldoende middelen (opleiding/ materieel/ infrastructuur) op het benodigde gebied van beschikbaar zijn. Tijdens de periodieke review worden wijzigingen hierop aangegeven.

Corrigerende, preventieve, en verbeterende maatregelen
Iedere medewerker binnen de organisatie heeft het recht en de taak om verbeterpunten ten aanzien van kwaliteitsaspecten binnen de organisatie aan te geven. Dit met als doel: Continu verbeteren van de processen en zodoende nog beter aan de klantwensen voldoen.  

Doelstellingen
Jaarlijks tijdens de beoordeling van het managementsysteem worden jaardoelen geformuleerd (B-650c) en geëvalueerd. Deze worden per aspect opgesteld, met de daarbij behorende meetpunten. Deze jaardoelen vormen samen met de stakeholder- risicoanalyse (B-400a) een levend onderdeel van deze beleidsverklaring.

 

Schiphol-Oost, 1 juli 2023

T.A.M. Jongen

Directeur Spirit Hospitality Services